Program Bursztynowe Kotwice jest znakomitym narzędziem umożliwiającym użytkownikom marin: porównanie, ocenianie i klasyfikację poszczególnych portów jachtowych. Klienci marin otrzymują sposobność dokonywania porównań pakietu ofert poszczególnych przystani jak i kosztów z nim związanych. Wdrożona certyfikacja przełoży się na wzrost liczny potencjalnych klientów odwiedzających zachodniopomorskie mariny i porty jachtowe.

Wprowadzenie systemu Bursztynowych Kotwic wniesie szereg korzyści dla marin. Posiadanie certyfikatu Bursztynowych Kotwic przez marinę wiąże się bowiem ze wzrostem jej prestiżu. W obecnych czasach certyfikacja się nieodzownym elementem turystyki, dając klientom możliwość dokonywania świadomych i przede wszystkim szybkich wyborów. Zdecydowanie częściej klient odwiedzi marinę z bogatym zapleczem usługowym i wyższą certyfikowaną oceną, niż taką która nie została objęta certyfikacją. Dzięki tej kategoryzacji certyfikowane obiekty mają szansę na znaczne zwiększenie ilości odwiedzających gości. Jednocześnie zyskują one możliwość dodatkowej promocji i reklamy. Uczestnictwo w programie wiąże się z pojawieniem na specjalnych stronach internetowych, stronach tematycznych, broszurach informacyjnych czy ulotkach reklamowych. Wzrasta dzięki temu popularność i renoma ocenianych marin.

W wyniku przeprowadzonych audytów gospodarze marin zyskują wiedzę jak na tle innych obiektów wygląda ich przystań jachtowa, a także jakie kroki powinni podjąć aby poprawić jej atrakcyjność. Otrzymują zatem możliwość  wybrania prawidłowych kierunków rozwoju i rozwoju marin, które będą spełniać wymagania klientów.

 

Etap 1: Obiektywna ewaluacja (zakwalifikowanie mariny na podstawie infrastruktury):

I – Otoczenie, oznakowanie i administracja

II – Przepisy ogólne i bezpieczeństwa

III – Ochrona środowiska i gospodarka odpadami

IV – Instalacje sanitarne

V- Miejsca postojowe i usługi

VI – Usługi techniczne

VII – Usługi dodatkowe

W celu uzyskania statusu Bursztynowej Kotwicy marina musi spełnić w każdej kategorii wszystkie założone dla danej ilości Bursztynowych Kotwic wymagania. W przypadku braku spełnienia niektórych wymogów marina posiada możliwość przedłużenia okresu certyfikacji o 30 dni. W tym okresie powinna poprawić ewentualne braki, niedociągnięcia i przeprowadzić ponowną inspekcję. W przeciwnym razie musi przejść całą drogę certyfikacji od początku.

 

 Etap 2: Subiektywna ocena

Inspektor w trakcie przeprowadzania inspekcji w marinie notuje subiektywne odczucia. Ocenie podlega siedem głównych grup z uwzględnieniem ilości Bursztynowych Kotwic, o które ubiega się marina. Inspektor po sprawdzeniu pewnego obszaru wpisuje na ile kotwic zasługuje dana grupa. W przypadku sytuacji, gdy warunki dla danej ilości Bursztynowych Kotwic zostały spełnione, a następnie subiektywna ocena wskazuje na niższy poziom, to marina otrzymuje ilość kotwic zasugerowanych przez inspektora. W tej sytuacji zarządca mariny w przeciągu 30 dni od daty wizyty posiada możliwość odwołania się od decyzji inspektora.

 

Etap 3: Wizyta tajemniczego klienta – raz do roku dla marin z dwoma kotwicami lub więcej

Marina posiadająca (lub ubiegająca się o) dwie kotwice lub więcej będzie raz do roku sprawdzana przez tajemniczego klienta. W tym przypadku zostanie oceniona czystość oraz jakość usług. Każde wymaganie odnosi się do ilości Bursztynowych Kotwic. W celu utrzymania odpowiedniej ilości kotwic marina musi uzyskać wynik na poziomie minimum posiadanych dotychczas kotwic. W przypadku niespełnienia powyższego warunku marina będzie zobligowana do poddania się ponownej inspekcji. Wyjątkiem jest sytuacja gdy otrzyma wynik średni (suma zdobytych kotwic/ilość wymagań) na poziomie minimum ilości posiadanych kotwic, wtedy odbędzie się dodatkowa wizyta tajemniczego klienta w danym roku.  

 

Etap 4: Opinia Klientów

Dla marin, które posiadają minimum dwie Bursztynowe Kotwice wymagane jest minimum 10 anonimowych kwestionariuszy co roku wypełnianych przez klientów. Średnia zebranych punktów musi wynieść dla:

1-2 Bursztynowych Kotwic min.3.0pkt

3 Bursztynowych Kotwic min.3.5pkt

4-5 Bursztynowych Kotwic min 4pkt.

Jeżeli średnia będzie poniżej wymaganej wtedy ilość inspekcji tajemniczego klienta ulegnie podwojeniu (dwa razy do roku).